Ioana Maria Costea

Drept fiscal – blog

Verificarea situației fiscale personale … o saga la început de drum?

În vara anului 2017, am reluat împreună tema cercetării inspecției fiscale, însă analizată în noua dimensionare a Codului de procedură fiscală, și sub forma plenară de Control fiscal – lucrare publicată la Editura Hamangiu.

În contextul mai amplu, al titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind C.proc.fisc., am analizat toate formele de control fiscal, care subzistă acum la nivel legislativ: inspecția fiscală, controlul inopinat, controlul anti-fraudă, verificarea situației fiscale personale, verificarea documentară.

O parte din cercetare privește verificarea situației fiscale personale, o formă de verificare, care face agenda autorităților publice, care are ca subiect persoanele fizice și ca obiect averea acestora. Scopul acestei verificări este de a pune în oglindă dimensiunea ”fiscală” a veniturilor unei persoane și dimensiunea ”reală”. Consecința este că eventualele diferențe de venituri sunt considerate venituri impozabile și sunt impozabile. Evident, elementul central în această procedură este modalitatea de determinare a veniturilor ”reale”.

În cuprinsul lucrării publicate, având la dispoziție și unele exemple de practică administrativă am putut analiza cele 3 metode de determinare a veniturilor ”reale”, și eventualele vulnerabilități ale acestora – pp. 251 și urm.

4.3. Determinarea veniturilor obținute. Pe baza informațiilor colectate, organul fiscal stabilește veniturile obținute de persoana fizică în cursul perioadei verificate. Veniturile se determină în baza unei metode indirecte de stabilire, conform O.P.A.N.A.F. nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora[1]. Organul fiscal central apreciază asupra metodei indirecte folosite și a întinderii acesteia, în limitele rezonabilității și echității, asigurând o proporție justă între scopul urmărit și mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.

În cadrul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal efectuează următoarele activităţi: a) examinarea oricăror înscrisuri sau informaţii despre activitatea persoanei fizice verificate referitoare la intrările şi ieşirile de fonduri şi la creşterea sau descreşterea elementelor patrimoniale pe perioada verificată, avându-se în vedere operaţiunile care au condus la stabilirea diferenţei semnificative în cadrul verificării fiscale prealabile documentare, precum şi, după caz, alte operaţiuni care pot influenţa situaţia fiscală personală, rezultate din documentele sau informaţiile puse la dispoziţie de persoana fizică verificată sau obţinute de organul fiscal pe parcursul efectuării verificării situaţiei fiscale personale; b) selectarea metodei indirecte de stabilire a veniturilor care va fi utilizată în cadrul verificării; c) stabilirea bazei impozabile ajustate prin metode indirecte, pentru perioada verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate); d) stabilirea impozitul pe venit suplimentar datorat de persoana fizică pentru perioada verificată.

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt: a) metoda sursei şi utilizării fondului; b) metoda fluxurilor de trezorerie; c) metoda patrimoniului net.

4.3.1. Metoda sursei şi utilizării fondului constă în: a) determinarea valorii utilizărilor de fonduri şi a surselor; b) identificarea surselor impozabile şi a celor neimpozabile; c) identificarea surselor impozabile declarate şi a celor nedeclarate; d) stabilirea venitului suplimentar din surse neidentificate, ca diferenţă între valoarea utilizărilor de fonduri şi valoarea surselor de fonduri; e) aplicarea tratamentului fiscal corespunzător veniturilor impozabile nedeclarate cu surse identificate, conform regulilor specifice categoriei de venit.

Această metodă presupune efectiv determinarea utilizării de fonduri (cheltuieli) și determinarea surselor de fonduri (venituri). În plan secundar, raportat la sursele de fonduri se va stabili natura acestora (impozabile ori neimpozabile) și regimul lor juridic (declarate ori nedeclarate). Din aceste comparații, va rezulta un venit suplimentar din surse neidentificate, asupra căruia se va aplica impozitul pe venit. Observăm o serie de dificultăți, cum ar fi identificarea veniturilor suplimentare (acestea pot să nu mai existe în patrimoniu la momentul verificării), identificarea surselor neimpozabile (simulate ori reale – principala chestiune fiind darul manual, pentru care nu se preconstituie înscrisuri probatorii).

Subliniem că utilizarea unei metode de analiză ca cea din spețele citate și anume raportarea la o perioadă fiscală de 1 an, în care se verifică veniturile și se compară cu achiziția unui imobil este extrem de criticabilă. Este evident că achiziționarea unui imobil este un fapt patrimonial major, nesusceptibil de a fi acoperit de veniturile dintr-un an, iar impunerea prețului de achiziție apare ca un abuz. Spre exemplu, ar fi irelevantă, în acest context, înstrăinarea unui bun cu valoare semnificativă în anul anterior perioadei verificate, mai ales dacă este un bun mobil pentru care nu sunt necesare înscrisuri probatorii.

D.G.S.C., dec.nr. 78/2017: Conform raportului de verificare fiscală prealabilă documentară nr. A_VEF.X./06.01.2016, organele de verificare fiscală au constatat,în baza datelor şi informaţiilor deţinute, că între venitul estimat calculat pe baza situaţiei fiscale personale, obţinut de persoana fizică X în perioada01.01.2012- 1.12.2012 și venitul declarat de acesta, există o diferenţă semnificativă (…) respectiv între venitul estimat calculat pe baza situaţiei fiscale personale şi venitul declarat este o diferență mai mare de 10% şi, totodată, mai mare decât valoarea de 50.000lei. Urmare verificării situaţiei fiscale personale a persoanei fizice X, organele de verificare fiscală au constatat că aceasta a utilizat în anul 2012, dintr-o sursă neidentificată, fonduri în sumă de X lei, reprezentând achiziţii de bunuri imobile şi cheltuieli personale de trai, iar conform explicaţiilor scrise, persoana verificată a declarat că sumele cheltuite în cursul anului 2012 provin din fondurile pe care le deţinea la începutul perioadei verificate. Astfel, urmare analizei explicaţiilor privind provenienţa soldului de numerar declarat ca fiind existent la data de 01.01.2012, organele de verificare fiscală au reţinut următoarele: persoana fizică a declarat că suma de […]euro a fost primită de la o altă persoană fizică,Y  decedată în anul 2013, fără a prezenta documente sau motive pertinente care să ateste faptul că a primit aceste sume, respectiv nu a indicat persoane care să poată confirma cele susţinute. Persoana fizică verificată a declarat că suma de […] euro a fost strânsă din economii personale,din diverse activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate, fără să prezinte vreun document în acest sens.Persoana fizică verificată a declarat că obișnuiește să acumuleze fonduri încă de la vârsta de 15 ani, însă la data verificării a declarat că nu deţine niciun fond în numerar -deşi persoana fizică verificată a declarat că suma de […] euro a fost acumulată iniţial în mărci, dolari şi lei, fiind schimbată apoi în euro, aceasta nu a prezentat nicio dovadă în legătură cu schimbul valutar; la întrebarea privind locaţia în care au fost ţinute fondurile acumulate, persoana fizică verificată a declarat că acestea au fost ţinute într-o geantă veche de armată la părinţii săi.

D.G.S.C., dec.nr. 494/2015:În vederea stabilirii bazei impozabile ajustate pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, organele fiscale au utilizat metoda sursei şi cheltuirii fondului, prin compararea cheltuielilor efectuate de persoana verificată cu veniturile obţinute atât din surse impozabile, cât şi neimpozabile. În anul 2011,persoana fizică X a efectuat următoarele tranzacţii în numerar, în sumă totală de […] lei: achiziţie de imobil – suma de […]  lei, împrumutului acordat persoanei fizice Y – suma de […]  lei, taxelor şi impozitelor locale – suma de […]  lei.

[1] M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Information

This entry was posted on 01/02/2018 by and tagged , , .